MONDAYS

the SOULSPACE

7.15–8.15

AWAKE

 

OPENYOGA

17.15–18.30

HATHA FLOW

19.00–20.15

HATHA FLOW ADVANCED

TUESDAYS

the SOULSPACE

17.30–18.15

HATHA FLOW

the SOULSPACE

20.45–21.45

YOGA NIDRA

WEDNESDAYS

the SOULSPACE

19.15–20.30

HATHA FLOW

 

THURSDAYS

AIR YOGA

10.00–11.30

INTERMEDIATE HATHA YOGA

AIR YOGA

12.00–13.00

HATHA FLOW

SATURDAYS

the SOULSPACE

10.00–11.30

WEEKEND VIBES

SUNDAYS 

the SOULSPACE

11.00–12.30

WEEKEND VIBES

AIR YOGA

18.15–19.45

HATHA YOGA

yoga nina_.tif
  • Schwarz Instagram Icon
  • Schwarz Facebook Icon
  • Schwarz YouTube Icon
  • Schwarz Spotify Icon