MONDAYS

OPENYOGA

17.15–18.30

HATHA FLOW

19.00–20.15

HATHA FLOW ADVANCED

WEDNESDAYS

ONLINE YOGA

17.30–18.30

HATHA YOGA

 

THURSDAYS

AIR YOGA

10.00–11.30

INTERMEDIATE HATHA YOGA

AIR YOGA

12.00–13.00

HATHA FLOW

SUNDAYS 

AIR YOGA

18.15–19.45

HATHA YOGA

yoga nina_.tif
  • Schwarz Instagram Icon
  • Schwarz Facebook Icon
  • Schwarz YouTube Icon
  • Schwarz Spotify Icon